Jouw behandeling

Tijdens het intakegesprek*, wordt een inschatting gemaakt welke zg zorgvraagtypering bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van jouw problematiek. Dit wordt met de HONOS vragenlijst door de behandelaar ingevuld.

Het vervolgtraject kan bestaan uit gesprekken, telefonische contacten, e-mailcontacten. En daarnaast uit het testmateriaal afnemen en uitwerken en overleg met jouw verwijzer indien nodig. Na elke sessie ontvang je een factuur. Deze kun je indienen bij je zorgverzekering.

* Een intakegesprek duurt standaard 60 minuten (directe tijd). De geplande tijd wordt in rekening gebracht.
** Een behandelsessie duurt 45, 60 of 90 minuten (directe tijd). De geplande tijd wordt in rekening gebracht.

Goed om te weten

Ben je ergens anders in behandeling?
En is jouw dossier daar geopend op het ZPM, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij mij voor dezelfde problematiek.

Stap je over naar een nieuwe zorgverzekeraar?
Wanneer jouw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar jouw zorgverlener vergoedt. 

De duur van een consult bepaalt het tarief.
Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid langer of korter duurde. Heb je op één dag meerdere keren contact met jouw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan. 

Zorgverzekeraars 2023

Online behandeling

Als de behandeling (gedeeltelijk) via beeldbellen verloopt, zijn de tarieven gelijk aan de bovengenoemde opties, afhankelijk van de vorm waarbinnen je behandeling valt.

Losse sessies (overig zorgproduct of OZP)

Sommige behandelingen vallen helaas niet binnen de verzekerde zorg en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Het gaat hierbij over het algemeen om behandeling van mildere klachten van voorbijgaande aard, zoals aanpassingsstoornissen en levensfase problematiek. Er zijn behandelingen voor  specifieke stoornissen die niet worden vergoed. Maar ook specifieke behandelingen van bepaalde stoornissen zijn  slaapstoornissen, relatie problemen, burn out,  uitzonderlijke fobieën, premenstruele stemming stoornissen, seksuele disfunctionele stoornissen, mesofonie en hechting stoornissen.  Het vastgestelde tarief voor deze zorg die buiten de basisverzekering valt is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit op 131,82 euro.

Vergoeding zorgverzekeraar

De behandeling wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar wanneer jouw (huis)arts een verwijzing schrijft. In het eerste contact (meestal telefonisch) wordt dit beoordeeld en indien de zorg niet voor vergoeding in aanmerking komt wordt dit aangegeven.

Een eerste consult kan pas  worden gepland, als de verwijzing aanwezig is. De kosten voor dit eerste consult kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wil je liever de rekening zelf betalen?
Een reden hiervoor kan zijn dat je niet wil dat er informatie over jouw klachten en problemen bij de zorgverzekeraar terecht komt. Of dat je geen verwijzing van de huisarts hebt of wilt. Of er is geen sprake van een psychische stoornis.

De kosten hiervan zijn 150,- (incl BTW) per 60 minuten. Mogelijk is je werkgever bereid (een deel van) de kosten te voldoen.

NZA tarieven

ViaMarieke hanteert de wettelijk vastgestelde tarieven bij de consult types* diagnostiek en behandeling indien er geen contract is met jouw zorgverzekeraar. Een deel hiervan krijg je dan wel vergoed. Klik hier voor het volledige overzicht van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarieven in 2024. 

Bij contractering krijg je het consult vergoed conform de contractvoorwaarden.

Meest voorkomende consult type: 

Diagnostiek NZA tarief

  • 45 minuten | €212,44
  • 60 minuten | €242,66
  • 75 minuten|  €295,29
  • 90 minuten |  €362,23

Meest voorkomende consult type: 

Behandeling NZA tarief

  • 30 minuten | €126,17
  • 45 minuten | €179,24
  • 60 minuten | €212,00
  • 75 minuten | €260,66
  • 90 minuten | €318,56
  • 120 minuten | 500,28

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden: €104,69

De kosten voor leertherapie en supervisie zijn €120,- per 45 minuten

*Dit gaat om behandeltijd; dit kan ook telefonische, email, vragenlijstonderzoek, en/of e-health-consulten betreffen.
Peildatum bedragen NZA tarieven: 12-01-2024. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor alle informatie zie de site van de NZA 

 Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon of mail (ook in het weekend) anders wordt er een no show tarief van €72,50 gehanteerd. Afmelden gaat via de secretaresse per mail: claire@claireassendelft.nl

De factuur wordt gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. De facturen worden door EPOS-ZILOS naar uw zorgverzekeraar gestuurd indien ik een contract met de desbetreffende zorgverzekeraar. Indien ik geen contract heb dan krijgt u de papieren factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. U betaalt de factuur direct aan Marieke Meijerink – Miedema. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening. Ik heb geen contracten in 2023 afgesloten met CZ en alle verzekeringen die hierbij horen. Je ontvangt  de factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar en je ontvang (een deel) van de kosten.

Als er geen psychiatrie in engere zin is en er dus geen DSM-V classificatie gesteld kan worden en er geen indicatie is voor vergoede zorg. Consulttype: OVP (niet basiszorgpakket consult) | 45 minuten | €124,16
Let op: niet alle hulp (zoals bij een specifieke fobie, aanpassing stoornis en relatieproblemen) wordt meer volledig vergoed. Dit heet niet vergoedde zorg. Zie de bovenstaande tarieven van de NZA.

U kunt de formele tarieven vinden op NZA tariefbeschikking 2024

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-